KÜÇÜK YAŞTA DEĞERLER EĞİTİMİNİN ŞEKLİ VE ÖNEMİ

Toplumların şeklini o toplumun değerleri belirler.Toplumu oluşturan bireylerin de birbiriyle iletişiminden, iş ahlakına kadar her türlü davranış, kişinin sahip olduğu ve öğretilmiş değerlerin ürünüdür. Betona donmadan önce verilen şeklin, donduktan sonra değişmeyeceği gerçeğinden yola çıkarak, küçük yaşta verilen teorik ve görsel öğretilerin ne kadar büyük öneme sahip olduğunu bir kez daha anlamış oluruz. Değerler, doğuştan sahip olduğumuz değil, öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. Değerlerin değişik toplumlarda farklılıklar arzetmesi ve farklı olarak değerlendirilmesi de değerler eğitiminin sonradan öğrenilmiş olgular olduğunu gösteriyor. Öyleyse değerler her şeyden önce bir eğitim konusudur. Bu eğitim öğretilmiş duygular ve davranışları kazandırması bakımından tüm toplumu bir okul ; çocuk ve yetişkinleri bu okulun hem öğretmeni hem de (özellikle küçük yaştaki çocukları)öğrencisi düşünebiliriz. Değerler Eğitiminin Gereği Günümüz eğitim dünyasında, akademik başarı kadar, çağdaş hayatın ihtiyacı hâline gelen, dürüstlük, saygılı olma, fedakarlık, vefa, ahlaki değerlere uyma, saygın iletişim kurma , nezaket kurallarına uyma, adil olmak, hak-hukuk gözetmek, iş ahlakı, temizlik, düzen vb. kavramlar da ön plana çıkmaktadır. Bu davranış biçimi kardeşçe birlik ve bütünlük içinde yaşanan bir toplumu oluşturacaktır. Bir bütün olan kardeşane toplumların büyümesi gelişmesi kaçınılmaz olmakla beraber, hiçbir güç onları dışardan yıkamayacaktır. (8/ENFÂL-46: Allah’a ve onun Rasûlüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Bir de sabırlı olun. Çünkü Allah, sabredenlerle beraberdir.

Değerleri kazandırmada karakterin oturduğu okul öncesi, yani 7 yaş öncesi dönemin önemi azımsanamayacak kadar büyüktür. Ancak okul öncesi eğitim kurumları mucize olarak görülüp, aile kendi üzerine düşeni yapmazsa, çocuk yap-boz tahtasına dönüşecektir. Çocuğun gözünü açtığında ilk öğretmenleri olan anne ve babaların, söz ve fiili davranışlarında oldukça dikkatli olmaları gerekmektedir. Çocuk, ailenin telkininden önce ne yaptığını ve konuşmalarını örnek alıp taklit eder. Küçük yaştaki, özellikle 7 yaş öncesi çocukların okuldan aldıkları değerler eğitiminin pekiştireci, yaşadığı aile ve toplumdur. Okulda çeşitli materyal ve uygulamalarla aldığı eğitim, aile ve toplumda okuldan aldığı değerleri inkar eder, davranış biçimleriyle tenakuz oluşturursa, Çocukta eğitim kalıcı olmamakla beraber okulun başarısı da gölgelenecektir. Cümleyi tersten okursak,Küçük yaşta öğrenilen değerlerin alışkanlık hâline gelmesi ve pekişmesi okulda aldığı eğitimle devam etmelidir diyebiliriz. Okul eğitimi çok önemlidir ancak, ümidi, sadece okullara bağlamak doğru bir düşünce değildir. Okul bilgiyi her türlü etkili metot ve yöntemlerle vermeli. Bilginin kalıcılaşıp davranış hâline dönüşmesi, aile, toplum ve okuldaki yaşamla bütünleşmesine bağlıdır. Böylelikle eğitim bir üçgenin üç kenarıyla hayat bulur diye biliriz. Duygular, okul çağından çok önce, kişi dünyaya geldiği andan itibaren insanda vardır. Ancak değerler, yaşantıyla öğrenilir. Ruhla cesedin birleşmesiyle hayat bulduğu gibi, değerler eğitiminde teori (eğitim) ruh ise, davranışa, yaşam biçimine dönüşmesi için bir cesede yani, görsel örnekliğe ihtiyacı vardır. Zira çocuklar çevrelerinden gördükleri tepki ve yorumlarla gelişirler. Okul ve sınıf içinde oluşan sosyal doku ise , çocukların değerlerini geliştirmesinde temel oluşturur. Akademik başarının temelinde bile , küçük yaşta alınan davranış eğitimi yatmaktadır. Öğretmeninin ve ailelerin yüreklendirdiği, motive ettiği, söz hakkı tanıdığı, yapabileceği görevler vererek ,sorumluluk duygusunu geliştirdiği çocuk, geleceğinin parlak olması için ne yapacağını bilir. Cesaret ve özgüvenle büyüklerinin de fikrine başvurarak hareket eder. Bireysel ilişkilerinde ve toplum içinde nasıl davranmasını öğrenmiş bir çocuk, çevresi tarafından sevilen çocuktur. Sevilen çocuk mutlu olur ve mutluluk öğrenmenin yollarını kolaylaştırır.

Sonuca götüren eğitim için, etkili söz ve yöntemlerle bilinçli bir okul ,bu eğitimin kalıcılaşması için davranışlarıyla örnek teşkil eden öğretmen ebeveyn ve çevreye ihtiyaç vardır.

                                                                                     GÜL ŞEFKAT ANAOKULU

                                                                                  ZÜBEYDE DAŞKIRAN EKİNCİ

Yorum Ekle